ค่าบำรุงศูนย์ที่พักและค่าธรรมเนียม

  • ห้องพักเป็นแบบ “ห้องพัดลม” มีเตียง 2 ชั้น มีห้องน้ำในตัว
  • กำหนดให้พักห้องละ 2 คน
  • คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายคน / 1 ภาคการศึกษา (ประมาณ 4 -5 เดือน)

อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม

รายการค่าใช้จ่าย/คนเทอมแรกเทอมต่อไป
1. ค่าบำรุงศูนย์ที่พัก 12,000 บาท12,000 บาท
2. ค่าชุดเครื่องนอน (คนละ 2 ชุด)680 บาท
3. ค่าซักชุดเครื่องนอน400.00 บาท
(ยกเลิก ตั้งแต่ 1/2564 เป็นต้นไป)
400 บาท
(ยกเลิก ตั้งแต่ 1/2564 เป็นต้นไป)
4. คีย์การ์ด150 บาท
5. ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย*2,000 บาท
6. ค่ามัดจำกุญแจห้องพัก**100 บาท
รวมเป็นเงิน14,930 บาท12,000 บาท

* จะได้รับเงินคืนเมื่อสละสิทธิ์การพักอาศัยและคืนกุญแจให้กับหอพัก

** จะได้รับเงินคืนเมื่อสละสิทธิ์การพักอาศัยและจะหักเงินถ้ามีทรัพย์สินของหอพักเสียหาย

ค่าสาธารณูปโภค

  • คิดค่าใช้จ่ายตามมิเตอร์ที่ใช้จริง
  • จ่ายเป็นประจำทุกเดือนตามปฏิทินที่หอพักกำหนด
  • เรียกเก็บเงินเป็นรายห้องพัก นักศึกษาที่พักอาศัยไปตกลงค่าใช้จ่ายกันเอง แล้วรวบรวมเงินมาจ่ายที่สำนักงานหอพัก หรือตามช่องทางที่กำหนด 
  • มีค่าปรับการจ่ายเงินล่าช้าหากไม่จ่ายเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
รายการหน่วยละ
1. ค่าน้ำประปา17 บาท
2. ค่าไฟฟ้า7 บาท

ค่าปรับ

รายการจำนวนเงิน
1. ค่าปรับชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมล่าช้า ครั้งละ 200 บาท
2. ค่าปรับชำระเงินค่าสาธารณูปโภคล่าช้า (จนกว่าจะมาชำระเงินให้เสร็จสิ้น) เดือนละ50 บาท
3. ค่าปรับลืมกุญแจ ครั้งละ50 บาท
4. ค่าปรับลืมคีย์การ์ด ครั้งละ50 บาท