มจพ. แจ้งดับกระแสไฟฟ้าภายใน ม. วันอาทิตย์ที่ 13 ก.พ. 2565

สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร. 1407, 1413
อย. 034 /2565 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ตกลงว่าจ้างให้บริษัท อรัญ เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด ผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้า ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจเช็คและทำการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ในสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ของมหาวิทยาลัย ตามแผนบำรุงรักษาระบบฟฟ้าแรงสูง ประจำปี 2565 เพื่อให้ระบบไฟฟ้าแรงสูงของมหาวิทยาลัยๆ มีเสถียรภาพดียิ่งขึ้น

ดังนั้น กลุ่มงานสุขาภิบาลและพัฒนาสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในอาทิตย์วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงวลา 16.00 น. 

จักรพงษ์
(นายจักรพงษ์ ช่วยนุกูล)
วิศวกรไฟฟ้า


Notice: Undefined index: fairy-font-awesome-version-loading in /var/www/vhosts/dorm.kmutnb.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/fairy/candidthemes/functions/hook-footer.php on line 15

Notice: Undefined index: fairy-go-to-top-icon in /var/www/vhosts/dorm.kmutnb.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/fairy/candidthemes/functions/hook-footer.php on line 19