มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค Covid-19 ในกรณี “ถ้านักศึกษาจองหอพักแต่ไม่ได้เข้าอยู่ ไม่คิดค่าใช้จ่าย” ภาคการศึกษา 1/2564 รอบที่ 2

จำนวนเงินที่จะได้รับคืน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมธนาคาร)

นักศึกษาที่ลงทะเบียนขอรับเงินคืนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคืนเงินให้ตามตารางนี้ (เป็นจำนวนเงินที่ประมาณการไว้เท่านั้น) โปรดตรวจสอบอีกครั้ง ณ วันที่หอพักโอนเงินเข้าบัญชี

 • อยู่ต่อ เทอม 2/2564 ได้รับคืนเฉพาะค่าหอพัก
 • ลาออกจากหอพัก ได้รับเงินคืนตามข้อเท็จจริงที่ได้ลงทะเบียนไว้ และได้รับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายกับค่ามัดจำกุญแจคืนด้วย ซึ่งได้รับเงินแยกต่างหากจากมาตรการนี้

ขั้นตอนการดำเนินงานของหอพักนักศึกษา

 1. เปิดระบบ Google Form ให้นักศึกษาลงทะเบียนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริง หลังจากที่มหาวิทยาลัยปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 ของระดับปริญญาตรี แล้ว ในขั้นตอนนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 30-45 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด) และขอสงวนสิทธิ์ที่ใช้ระยะเวลานานกว่ากำหนด 
 3. เสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ หลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้น
 4. ประกาศผลนักศึกษาที่ผ่านหลักเกณฑ์และได้รับสิทธิ์
 5. ส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อเตรียมการโอนเงิน
 6. โอนเงินให้นักศึกษาเข้าบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ 


เช็กผลการโอนเงิน

รายละเอียดของการลงทะเบียน

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงทะเบียน #จองหอพักแต่ไม่ได้เข้าอยู่ ‼

 1. บัญชีอีเมลของมหาวิทยาลัย @email.kmutnb.ac.th ยังสามารถเข้าใช้งานบัญชีได้อยู่หรือไม่ หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้กรุณาติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ https://www.facebook.com/ICIT.KMUTNB เพื่อแจ้งปัญหาที่พบ
 2. สมุดบัญชีธนาคารตามที่กำหนด เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เป็นบัญชีที่ยังใช้งานได้ มีนักศึกษาเป็นเจ้าของบัญชี ไม่ใช้บัญชีของคนอื่น ไม่ใช้บัญชีที่เปิดร่วมกับคนอื่น หากไม่มีบัญชีธนาคารเหล่านี้ กรุณาติดต่อธนาคารเพื่อเปิดบัญชี หรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก
 3. บัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา ที่ยังไม่หมดอายุ สภาพดี เห็นข้อมูลชัดเจนไม่เลือนลาง ไม่ชำรุด หากบัตรหมดอายุ บัตรหาย บัตรชำรุด กรุณาติดต่อหน่วยงานที่ทำบัตรโดยตรง เพื่อดำเนินการออกบัตรใหม่

คำจำกัดความ

 1. จองหอพัก หมายถึง นักศึกษาได้ทำการจองห้องพักและชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 2. ไม่ได้เข้าอยู่ หมายถึง ตั้งแต่วันเริ่มต้นการพักอาศัย
  • (1) ไม่ได้เข้ามาอยู่ในหอพัก
  • (2) ไม่มีสิ่งของอยู่ในห้องพัก
  • (3) ไม่มีค่าสาธารณูปโภค ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้น
  • (4) มีสิ่งของอยู่ในห้องพักแต่ย้ายสิ่งของออกและติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำหอพักเพื่อตรวจห้องพร้อมกับคืนกุญแจห้องพักภายในระยะเวลาที่กำหนด อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี
 3. ค่าใช้จ่าย หมายถึง ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุง (ค่าหอพัก) ซึ่งศูนย์ที่พักเรียกเก็บตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 4. ไม่คิดค่าใช้จ่าย หมายถึง การคืนเงินให้ตามเงื่อนไขของหลักเกณฑ์นี้
 5. วันเริ่มต้นการพักอาศัย หมายถึง วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่หอพักเปิดรับรายงานตัวเป็นวันแรกและอนุญาตให้เข้าพักได้

หลักเกณฑ์การคืนเงิน


 

กลุ่มนักศึกษาที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน **เลือกที่ตรงกับตัวเอง**

เอกสารที่ต้องใช้

ขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับการอัพโหลดสมุดบัญชี ขณะนี้รองรับเฉพาะหน้าสมุดบัญชีจากเล่มบัญชีเท่านั้น ไม่รองรับหลักฐานที่ได้จากแอปพลิเคชันของธนาคาร หากต้องการความช่วยเหลือกรุณาติดต่อธนาคารที่นักศึกษาใช้บริการ และต้องลงทะเบียนให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

 1. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่กำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาใดก็ได้ที่นักศึกษาเป็นเจ้าของบัญชี (ไม่ใช้บัญชีของคนอื่นและไม่เป็นบัญชีที่เปิดร่วมกับคนอื่น)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา ที่เห็นข้อมูลชัดเจน ไม่อยู่ในสภาพชำรุด หรือเห็นข้อมูลเลือนลาง และยังไม่หมดอายุ

ขั้นตอนการดำเนินงานของหอพักนักศึกษา

 1. เปิดระบบ Google Form ให้นักศึกษาลงทะเบียนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริง หลังจากที่มหาวิทยาลัยปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 ของระดับปริญญาตรี แล้ว ในขั้นตอนนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 30-45 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด) และขอสงวนสิทธิ์ที่ใช้ระยะเวลานานกว่ากำหนด 
 3. เสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ หลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้น
 4. ประกาศผลนักศึกษาที่ผ่านหลักเกณฑ์และได้รับสิทธิ์
 5. ส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อเตรียมการโอนเงิน
 6. โอนเงินให้นักศึกษาเข้าบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระยะเวลาลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 16:00 น. ขอให้นักศึกษาลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • หากพ้นกำหนดนี้จะไม่เปิดให้ลงทะเบียนอีก และถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ขอรับเงินคืน
 • ลงทะเบียนผ่าน Google Form โดยใช้ Google Email ของมหาวิทยาลัย @email.kmutnb.ac.th หากไม่สามารถใช้งานอีเมลได้กรุณาติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.  ไลน์ @icitkmutnb หลังจากแก้ไขบัญชีอีเมลเสร็จแล้วก็ให้กลับมาลงทะเบียนในเวลาที่กำหนด

คำแนะนำ

 • นักศึกษาไม่ควรลงทะเบียนในช่วงใกล้จะหมดเวลา เพราะอาจจะเกิดปัญหาเหล่านี้ เช่น เอกสารไม่ครบ ไม่มีสมุดบัญชี ไปติดต่อธนาคารไม่ทัน ไปแล้วธนาคารปิด บ้านอยู่ไกลธนาคารไม่สะดวกไปติดต่อ บัตรประชาชนหมดอายุยังไม่ได้ไปติดต่อทำบัตรใหม่ หรือเน็ตมือถือใช้ไม่ได้ มือถือเน็ตหมด มือถือแบตหมด เน็ตบ้านขัดข้อง ไฟดับ มือถือพัง คอมเสีย หรือ Login เข้าบัญชีอีเมลไม่ได้ เป็นต้น และอื่น ๆ ที่คาดไม่ถึง หากเกิดขึ้นแล้วก็จะแก้ไขไม่ทัน ส่งผลให้นักศึกษาเสียสิทธิ์ไป ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่จะไม่โทร.ตาม เพราะนี่เป็นผลประโยชน์ของนักศึกษาที่ต้องรักษาสิทธิ์ของตนเอง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ควรอ่านหลักเกณฑ์ให้เข้าใจเป็นอย่างดี และเลือกกลุ่มตามที่กำหนดตามความเป็นจริง
 • ทุกขั้นตอนของการลงทะเบียนนักศึกษาต้องทำด้วยตนเอง

ลงทะเบียน วันนี้ – วันที่ 30 เม.ย. 65 เวลา 16.00 น.

 

อ่านข้อมูลสำคัญให้เข้าใจเป็นอย่างดี

และลงทะเบียนภายในกำหนดจะได้ไม่เสียสิทธิ์