หมดเขตอยู่หอพัก เทอม 1/2565
– ระดับชั้น ปวช. วันที่ 17 ต.ค. 2565 เวลา 11:30 น.
– ระดับชั้น ป.ตรี (ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ) วันที่ 25 พ.ย. 2565 เวลา 11:30 น.
– ระดับชั้น ป.ตรี (วิทยาลัยนานาชาติ) วันที่ 7 ธ.ค. 2565 เวลา 11:30 น.

แจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย

 • การแจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย คือ การแจ้งย้ายออกจากหอพัก (ลาออกจากหอพัก / เทอมต่อไปไม่ต้องการอยู่หอพักแล้ว) เพื่อขอรับเงินประกันคืน
 • ขอความร่วมมือนักศึกษาปรึกษากับผู้ปกครองเพื่อตัดสินใจร่วมกันว่าจะดำเนินการอย่างไร (และต้องแจ้งภายในวันและเวลาที่กำหนด) เพื่อจะได้ไม่เปลี่ยนแปลงในภายหลัง
 • ชำระเงินค่าน้ำ-ค่าไฟที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อนแจ้งในระบบ ถ้ามีค้างค่าใช้จ่ายจะไม่สามารถแจ้งในระบบได้ สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ที่ระบบหอพักออนไลน์ เมนู “ค่าสาธารณูปโภค”
 •  โปรดอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้าใจก่อนแจ้งในระบบ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานหอพัก หรือ โทร. 0 2555 2000 ต่อ  1814, 2178 ในวันและเวลาราชการ 

กำหนดการ “แจ้งสละสิทธิ์” เปิดระบบเวลา 09:00 น. และวันสุดท้ายปิดระบบเวลา 11:30 น.

  1. ให้แจ้งสละสิทธิ์ ในวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2565
  2.  ย้ายสิ่งของออกจากหอพักและมาติดต่อเจ้าหน้าที่ ไม่เกินวันและเวลาดังนี้
   – ระดับชั้น ปวช. วันที่ 17 ต.ค. 2565 เวลา 11:30 น.
   – ระดับชั้น ป.ตรี (ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ) วันที่ 25 พ.ย. 2565 เวลา 11:30 น.
   – ระดับชั้น ป.ตรี (วิทยาลัยนานาชาติ) วันที่ 7 ธ.ค. 2565 เวลา 11:30 น.

เอกสารที่ใช้ในวันย้ายออก

คำแนะนำ หากไม่แน่ใจว่าได้รับใบเสร็จหรือยัง สามารถมาสอบถามได้ที่สำนักงานหอพักในวันและเวลาราชการ 

เมื่อถึงวันที่ย้ายออกให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจห้องพักและคืนกุญแจ

 1.  ย้ายออกตามวันที่นักศึกษาเลือกไว้ในระบบหอพักออนไลน์ ให้ติดต่อช่วงเช้า ก่อนเวลา 11.30 น.
 2.  ย้ายออกในวันที่กำหนด ให้ติดต่อช่วงเช้า ก่อนเวลา 11.30 น.
 3.   วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำนักงานหอพักปิดบริการ/ไม่ตรวจห้องพัก *หากนักศึกษาย้ายของออกในวันหยุดนี้ จะต้องมาติดต่อใหม่ในวันทำการ ไม่เกินที่หอพักกำหนด ให้ติดต่อช่วงเช้า ก่อนเวลา 11.30 น.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม