กำหนดการ “แจ้งยืนยันสิทธิการพักอาศัย 1-2566”
เปิดระบบเวลา 09:00 น. และวันสุดท้ายปิดระบบเวลา 15:00 น.

1. การแจ้งอยู่ต่อ ห้องเดิม หากนักศึกษามีความประสงค์จะพักอยู่ห้องเดิม ให้นักศึกษายืนยันสิทธิภายในวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2566

2. การแจ้งอยู่ต่อ ห้องใหม่ หากนักศึกษามีความประสงค์จะย้ายไปห้องใหม่ ให้นักศึกษายืนยันสิทธิภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566

3. ชำระเงินค่าหอพัก 20 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2566 ตามช่องทางที่กำหนด

4. นักศึกษาศูนย์ที่พักฯ ที่ต้องการสละสิทธิ์การพักอาศัย สามารถแจ้งสละสิทธิ์ในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 66

แจ้งยืนยันสิทธิการพักอาศัย

  • นักศึกษาที่แจ้งอยู่ต่อ เทอม 1/2566 หลังจากแจ้งในระบบแล้ว จะต้องชำระเงินค่าหอพักภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ตามช่องทางที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์อยู่หอพักต่อในเทอมถัดไป
  • ขอความร่วมมือนักศึกษาปรึกษากับผู้ปกครองเพื่อตัดสินใจร่วมกันว่าจะดำเนินการอย่างไร (และต้องแจ้งภายในวันและเวลาที่กำหนด) เพื่อจะได้ไม่เปลี่ยนแปลงในภายหลัง
  • ชำระเงินค่าน้ำ-ค่าไฟที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อนแจ้งในระบบ ถ้ามีค้างค่าใช้จ่ายจะไม่สามารถแจ้งในระบบได้ สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ที่ระบบหอพักออนไลน์ เมนู “ค่าสาธารณูปโภค”
  •  โปรดอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้าใจก่อนแจ้งในระบบ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานหอพัก หรือ โทร. 0 2555 2000 ต่อ  1814, 2178 ในวันและเวลาราชการ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม