นักศึกษาศูนย์ที่พักฯ ภาคการศึกษา 2/2565 มีระยะการพักอาศัยดังนี้
– ปวช. พักอาศัยได้ถึงวันที่ 20 มี.ค. 66 เวลา 11.30 น.
– ป.ตรี (ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ) พักอาศัยได้ถึงวันที่ 10 เม.ย. 66 เวลา 11.30 น.
– ป.ตรี (สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ) พักอาศัยได้ถึงวันที่ 15 พ.ค. 66 เวลา 11.30 น.