หมดเขตอยู่หอพัก เทอม 1/2565
– ระดับชั้น ปวช. วันที่ 17 ต.ค. 2565 เวลา 11:30 น.
– ระดับชั้น ป.ตรี (ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ) วันที่ 25 พ.ย. 2565 เวลา 11:30 น.
– ระดับชั้น ป.ตรี (วิทยาลัยนานาชาติ) วันที่ 7 ธ.ค. 2565 เวลา 11:30 น.

แจ้งยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์การพักอาศัย

สำหรับนักศึกษาหอพักทุกคน ทั้งที่รายงานตัวเข้าพักแล้วและที่ยังไม่ได้รายงานตัวเข้าพัก

 • การแจ้งยืนยันสิทธิ์การพักอาศัย คือ การแจ้งว่าเทอมหน้าจะอยู่หอพักต่อไป และต้องชำระเงินค่าหอพักภายในกำหนด
 • การแจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย คือ การแจ้งย้ายออกจากหอพัก (ลาออกจากหอพัก / เทอมต่อไปไม่ต้องการอยู่หอพักแล้ว) เพื่อขอรับเงินประกันคืน
 • ขอความร่วมมือนักศึกษาปรึกษากับผู้ปกครองเพื่อตัดสินใจร่วมกันว่าจะดำเนินการอย่างไร (และต้องแจ้งภายในวันและเวลาที่กำหนด) เพื่อจะได้ไม่มาเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
 • ชำระเงินค่าน้ำ-ค่าไฟที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อนแจ้งในระบบ ถ้ามีค้างค่าใช้จ่ายจะไม่สามารถแจ้งในระบบได้ สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ที่ระบบหอพักออนไลน์ เมนู “ค่าสาธารณูปโภค”
 • นักศึกษาที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะอยู่หอพักต่อไปหรือไม่ เพราะมีเหตุผลที่ต้องรอตัดสินใจ เช่น รอผลการเรียนของเทอมต่อไป รอหาที่พักอื่น เป็นต้น หอพักขอแนะนำว่าให้แจ้งย้ายออกจากหอพักไปก่อน เพราะถ้าแจ้งอยู่ต่อไว้จะส่งผลต่อการจัดการห้องพักและหากมีการ “จ่ายเงินค่าหอพักมาแล้ว” แต่เปลี่ยนใจขอย้ายออก หอพักไม่สามารถคืนเงินให้ได้ ยกเว้นกรณีตามประกาศ มจพ.
 •  โปรดอ่านรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการแจ้งอยู่ต่อ-ย้ายออกให้เข้าใจก่อนแจ้งในระบบ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานหอพัก หรือ โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1813, 1814 ในวันและเวลาราชการ 

นักศึกษาจะอยู่หอพักเทอม 2/2565 ต่อไปหรือจะย้ายออกจากหอพัก

กำหนดการ “แจ้งยืนยันสิทธิการพักอาศัย 2-2565”
เปิดระบบเวลา 09:00 น. และวันสุดท้ายปิดระบบเวลา 15:00 น.

1. การแจ้งอยู่ต่อ ห้องเดิม หากนักศึกษามีความประสงค์จะพักอยู่ห้องเดิม ให้นักศึกษายืนยันสิทธิภายในวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2565

2. การแจ้งอยู่ต่อ ห้องใหม่ หากนักศึกษามีความประสงค์จะย้ายไปห้องใหม่ ให้นักศึกษายืนยันสิทธิภายในวันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2565

3. ชำระเงินค่าหอพักภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ตามช่องทางที่กำหนด

แจ้งยืนยันสิทธิการพักอาศัย

 • นักศึกษาที่แจ้งอยู่ต่อ เทอม 2/2565 หลังจากแจ้งในระบบแล้ว จะต้องชำระเงินค่าหอพักภายในวันที่ 31 ต.ค. 2565 ตามช่องทางที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์อยู่หอพักต่อในเทอมถัดไป
 • ขอความร่วมมือนักศึกษาปรึกษากับผู้ปกครองเพื่อตัดสินใจร่วมกันว่าจะดำเนินการอย่างไร (และต้องแจ้งภายในวันและเวลาที่กำหนด) เพื่อจะได้ไม่เปลี่ยนแปลงในภายหลัง
 • ชำระเงินค่าน้ำ-ค่าไฟที่ค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อนแจ้งในระบบ ถ้ามีค้างค่าใช้จ่ายจะไม่สามารถแจ้งในระบบได้ สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ที่ระบบหอพักออนไลน์ เมนู “ค่าสาธารณูปโภค”
 •  โปรดอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้าใจก่อนแจ้งในระบบ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานหอพัก หรือ โทร. 0 2555 2000 ต่อ  1814, 2178 ในวันและเวลาราชการ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดให้พักห้องละ 2 คน นักศึกษาต้องจัดหาเพื่อนร่วมห้องมาให้เรียบร้อย หากไม่มีต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการเพื่อจัดห้องพักใหม่ และผลการจัดห้องอาจจะทำให้นักศึกษาต้องเปลี่ยนห้อง การจัดห้องพักโดยเจ้าหน้าที่ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ “แจ้งสละสิทธิ์” เปิดระบบเวลา 09:00 น. และวันสุดท้ายปิดระบบเวลา 11:30 น.
1. ให้แจ้งสละสิทธิ์ ในวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2565
2. ย้ายสิ่งของออกจากหอพักและมาติดต่อเจ้าหน้าที่ ไม่เกินวันและเวลาดังนี้
– ระดับชั้น ปวช. วันที่ 17 ต.ค. 2565 เวลา 11:30 น.
– ระดับชั้น ป.ตรี (ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ) วันที่ 25 พ.ย. 2565 เวลา 11:30 น.
– ระดับชั้น ป.ตรี (วิทยาลัยนานาชาติ) วันที่ 7 ธ.ค. 2565 เวลา 11:30 น.

เอกสารที่ใช้ในวันย้ายออก

คำแนะนำ หากไม่แน่ใจว่าได้รับใบเสร็จหรือยัง สามารถมาสอบถามได้ที่สำนักงานหอพักในวันและเวลาราชการ สำหรับคนที่รับไปแล้วแต่หาไม่เจอหรือทำหาย จะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจว่าเอกสารหายโดยให้มีข้อความดังต่อไปนี้ “ใบเสร็จรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายและค่ามัดจำกุญแจห้องพัก สูญหาย”

เมื่อถึงวันที่ย้ายออกให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจห้องพักและคืนกุญแจ

 1.  ย้ายออกตามวันที่นักศึกษาเลือกไว้ในระบบหอพักออนไลน์ ให้ติดต่อช่วงเช้า ก่อนเวลา 11.30 น.
 2.  ย้ายออกในวันที่กำหนด ให้ติดต่อช่วงเช้า ก่อนเวลา 11.30 น.
 3.   วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำนักงานหอพักปิดบริการ/ไม่ตรวจห้องพัก *หากนักศึกษาย้ายของออกในวันหยุดนี้ จะต้องมาติดต่อใหม่ในวันทำการ ไม่เกินที่หอพักกำหนด ให้ติดต่อช่วงเช้า ก่อนเวลา 11.30 น.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Post Views: 8,978