ลด 20% ค่าบำรุงศูนย์ที่พัก เทอม 1/2563

ตามที่ปรากฎสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Covid-19) ขยายวงกว้างขวางขึ้นทั่วโลกและมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ปกครอง ในการลดภาระค่าใช้จ่าย 

คณะกรรมการนโยบายและแผน ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย “ด้านค่าหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1/2563”

ตารางส่วนลดและการแบ่งชำระเงิน จำนวน 2 งวด

หมายเหตุ :

1. นักศึกษาที่ได้ชำระเงินมาแล้ว จะได้รับเงินคืนตามจำนวนเงินในช่องส่วนลด 20%

2. เรียกเก็บเงินเต็มจำนวนในงวดที่ 1 และจะได้รับเงินคืนเมื่อดำเนินการตามประกาศการสละสิทธิ์การพักอาศัย

เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูล หลังจากที่นักศึกษาได้ชำระเงินมาแล้ว 1 - 2 วันทำการ

การรับสิทธิ์ตามมาตรการ

นักศึกษาที่จะจองและชำระเงินใหม่

 1. นักศึกษาใหม่ทำการจองห้องพักตามขั้นตอนปกติ
 2. หลังจากจองห้องพักเสร็จแล้ว ระบบจะให้พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน  
  • งวดที่ 1 จำนวนเงิน 5,730.00 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
  • ชำระเงินภายใน 3 วันนับจากวันที่จองห้องพัก 
  • ช่องทางการชำระเงินตามใบแจ้งการชำระเงิน
 3. สำหรับการชำระเงินในงวดที่ 2 นั้น สามารถดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินได้ที่ระบบหอพักออนไลน์ เมนู “ประวัติการชำระเงิน” (หลังจากชำระเงินงวดแรกมาแล้ว 1 – 2 วันทำการ) 
  • งวดที่ 2 จำนวนเงิน 7,200.00 บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
  • ชำระเงินภายในวันที่ 26 กันยายน 2563
  • ช่องทางการชำระเงินตามใบแจ้งการชำระเงิน
 4. รวมจำนวนเงินที่ต้องชำระเงินทั้งหมด 12,930.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) จากปกติ 15,330.00 บาท

นักศึกษาที่ชำระเงินมาแล้ว

มหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้ตามส่วนลดที่ลดให้ 20% (ตามตาราง) ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาวิธีการเงินคืน โปรดรอประกาศจากมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป

ข้อกำหนด/เงื่อนไขอื่น ๆ

 • การแบ่งชำระเงิน  2 งวด เมื่อครบกำหนดชำระเงินนักศึกษาจะต้องชำระเงินให้ครบถ้วน
 • การคืนเงินส่วนลดตามมาตรการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาวิธีการเงินคืน 
 • รายละเอียดเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

Notice: Undefined index: fairy-go-to-top-icon in /var/www/vhosts/dorm.kmutnb.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/fairy/candidthemes/functions/hook-footer.php on line 15