กำหนดการโอนเงินคืนเข้าบัญชี

รอบที่

วันที่ได้รับเงิน

จำนวน

รายชื่อ

1 17 กันยายน 2563 80 คน
18 กันยายน 2563 89 คน
321 กันยายน 2563118 คน 
422 กันยายน 2563160 คน 
523 กันยายน 2563 96 คน
624 กันยายน 256347 คน
730 กันยายน 25635 คน 
88 ตุลาคม 25631 คน โทร.แจ้ง 
98 มกราคม 2564 (นศ.ว.นานาชาติ)7 คน
104 กุมภาพันธ์ 2564 (นศ.ว.นานาชาติ) 2 คน

ตามที่ปรากฎสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 ขยายกว้างขวางขึ้นทั่วโลกและมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัย ปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่    7/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้คืนเงินค่าบำรุงศูนย์ที่พักตามที่เสนอ ดังนี้ 

ขั้นตอนการรับเงินคืน

1. ลงทะเบียน-ส่งเอกสาร

ตามวันและเวลาที่กำหนด ถ้าส่งเอกสารไม่ทันจะต้องรอประกาศให้มาในรอบต่อไป

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

ระยะเวลาดำเนินการ 30 – 45 วันทำการ *หลังจากปิดการลงทะเบียน, ไม่นับวันหยุด

3. ธนาคารโอนเงิน

จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีของนักศึกษาเท่านั้น *มีค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด

4. ได้รับเงินเข้าบัญชี

ในช่วงเช้าของวันที่กำหนด *จะแจ้งหลังจากปิดการลงทะเบียนแล้ว

ภาคการศึกษาที่ได้รับเงินคืนตามมาตรการ

นักศึกษาเก่าที่จ่ายเงินภาคการศึกษาที่ 1/2563 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ได้รับสิทธิคืนเงินทั้ง 2 ภาคการศึกษา กรุณาเตรียมเอกสารมา 2 ชุด

ภาคการศึกษาที่ 2/2562

เฉพาะนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

อนุมัติให้คืนเงิน

5,693.00 บาท

เริ่มลงทะเบียน วันที่ 7-18 ธันวาคม 2563

เอกสารที่ต้องเตรียม 

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ (สาขาใดก็ได้) ชื่อบัญชีของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงหอพัก **หากทำหายจะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจที่สะดวก โดยให้ระบุข้อความต่อไปนี้ “ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมศูนย์ที่พัก ภาคเรียนที่ 2/2562”

*เอกสารลำดับที่ 1-2 ให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาหมึกสีน้ำเงิน

ส่งเอกสารได้ที่ สำนักงานหอพัก ตามวันและเวลาที่กำหนด หากไม่สะดวกมาตามกำหนด กรุณาโทร.แจ้งที่ 0 2555 2000 ต่อ 1812 ในวันและเวลาราชการ 

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 17.20 น.

ภาคการศึกษาฤดูร้อน (ช่วงปิดเทอม)

เฉพาะนักศึกษาที่จ่ายเงินค่าหอพักช่วงปิดเทอม 4,300.00 บาท

อนุมัติให้คืนเงิน 50% ของค่าบำรุง 4,300.00 บาท

2,150.00 บาท

เริ่มลงทะเบียน วันที่ 10 – 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 18.00 น. *ยกเว้นพักกลางวัน*

เอกสารที่ต้องเตรียม (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ (สาขาใดก็ได้) ชื่อบัญชีของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

ส่งเอกสารได้ที่ สำนักงานหอพัก ตามวันและเวลาที่กำหนด 

ภาคการศึกษาที่ 1/2563

เฉพาะนักศึกษาที่จ่ายเงินค่าหอพัก “เต็มจำนวน”

อนุมัติให้คืนเงิน 20% ของค่าบำรุง 12,000.00 บาท

2,400.00 บาท

เริ่มลงทะเบียน วันที่ 10 – 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 18.00 น. *ยกเว้นพักกลางวัน*

เอกสารที่ต้องเตรียม (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ (สาขาใดก็ได้) ชื่อบัญชีของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

ส่งเอกสารได้ที่ สำนักงานหอพัก ตามวันและเวลาที่กำหนด 

ถาม - ตอบ

ยังได้สิทธิรับเงินคืนตามมติ แต่จะต้องรอประกาศให้มาลงทะเบียนในรอบต่อไป

ไม่ได้

นักศึกษาไปติดต่อเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารกรุงเทพ (สาขาใดก็ได้) บัญชีที่ใช้รับเงินนั้นไม่สามารถใช้ชื่อบัญชีของคนอื่นได้ 

ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 1812 (ในวันและเวลาราชการ) 

เพราะว่านักศึกษาได้รับสิทธิส่วนลดไปแล้ว  ซึ่งปกติต้องจ่ายคนละ 15,330 บาท แต่ มจพ.มีมติลดให้ 2,400 บาท (15,330 – 2,400 = 12,930 บาท) และแบ่งจ่ายได้ 2 งวด งวดที่ 1 จำนวน 5,730 บาท งวดที่ 2 จำนวน 7,200 บาท รวม 12,930 บาท จึงไม่ได้รับเงินคืนตามมาตรการนี้

โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1812

(ในวันและเวลาราชการ) 

Icons made by Pixel perfect from www.flaticon.com


Notice: Undefined index: fairy-go-to-top-icon in /var/www/vhosts/dorm.kmutnb.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/fairy/candidthemes/functions/hook-footer.php on line 15