มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์ Covid-19

มหาวิทยาลัย

มจพ. จ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ไม่เกินคนละ 5,000 บาท

มจพ. จ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เป็นจำนวนเงินที่จ่ายครั้งเดียวไม่เกินคนละ 5,000 บาท ส่วนงาน (คณะ/วิทยาลัย) กำหนดจำนวนวงเงินที่จะให้ความช่วยเหลือตามความเดือนร้อน และการพิจารณาของส่วนงานถือเป็นที่สุด อ่านเพิ่ม [ข่าวประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2564]  

การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายช่วยเหลือภาครัฐร่วมกับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

ระดับ ปวช. ลด 4,000 บาท (สำหรับหลักสูตรโปรแกรมภาษาไทย) และลด 10,000 บาท (สำหรับหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ) ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (รัฐบาลสนับสนุน 30% มหาวิทยาลัยสนับสนุน 20%) ไม่เกิน 50,000 บาทต่อภาคการศึกษา ให้ลดค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ในอัตราร้อยละ 50  ตั้งแต่ 50,001 บาทต่อภาคการศึกษาขึ้นไป ให้ลดค่าธรรมเนียม อ่านเพิ่ม [ข่าวประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2564] 

อธิการบดี: ศาตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน

มจพ. ลดค่าเทอมปีการศึกษา 2564 ให้ทุนกว่า 5,000 ทุน

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 ที่กำลังระบาดอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ มจพ. ได้มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆ แก่นักศึกษา ดังนี้ อ่านเพิ่ม [ข่าวประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564]

pinterest.com/pin/446560119280591496

สวัสดิการรักษาพยาบาลนักศึกษาในการรักษาโรคไวรัสโควิด-19

มจพ. มีความห่วงใยนักศึกษาที่เข้ารักษาพยาบาลในการรักษาโรคไวรัสโควิด-19 จึงได้จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือด้วยการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้นักศึกษาที่ไม่สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากแหล่งเงินอื่นได้ หรือมีส่วนต่างจากการเบิกจ่ายตามสิทธิ ซึ่งจะจ่ายตามจริง  อ่านประกาศ  | ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ [ข่าวประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564]

หอพักนักศึกษา

2/2564 นักศึกษาเก่า-ใหม่ ลดค่าบำรุงศูนย์ที่พัก 50%

  • นักศึกษาเก่า จากปกติคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายภาคการศึกษา (ห้องพัดลม) คนละ 12,000 บาท เมื่อคำนวณแล้วจะเหลือคนละ 6,000 บาท ได้รับสิทธิ์ทันทีและลดให้ในใบแจ้งการชำระเงินแล้ว 
  • นักศึกษาใหม่ จากปกติคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายภาคการศึกษา (ห้องพัดลม) คนละ 14,930 บาท ลดเฉพาะส่วนที่เป็นค่าบำรุง ส่วนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เก็บตามปกติ เมื่อคำนวณแล้วจะเหลือคนละ 8,930 บาท  ได้รับสิทธิ์ทันทีและลดให้ในใบแจ้งการชำระเงินแล้ว 

1/2564 นักศึกษาที่ "จองหอพักไว้แต่ไม่ได้เข้าอยู่ ไม่คิดค่าใช้จ่าย"

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค Covid-19 นั้นในกรณี “ถ้านักศึกษาจองหอพักแต่ไม่ได้เข้าอยู่ ไม่คิดค่าใช้จ่าย” ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ มีหลักเกณฑ์การคืนเงินให้นักศึกษา ดังนี้

1/2564 นักศึกษาใหม่ ลดค่าบำรุงศูนย์ที่พัก 50%

จากปกติคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายภาคการศึกษา (ห้องพัดลม) คนละ 14,930 บาท ลดเฉพาะส่วนที่เป็นค่าบำรุง ส่วนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เก็บตามปกติ เมื่อคำนวณแล้วจะเหลือคนละ 8,930 บาท  ได้รับสิทธิ์ทันทีและลดให้ในใบแจ้งการชำระเงินแล้ว

1/2564 นักศึกษาเก่า คืนเงินค่าบำรุงศูนย์ที่พัก 50%

จากปกติคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายภาคการศึกษา (ห้องพัดลม) คนละ 12,000 บาท เมื่อคำนวณแล้วได้รับเงินคืนคนละ 6,000 บาท 

2/2563 นักศึกษาเก่า คืนเงินค่าบำรุงศูนย์ที่พัก 50%

จากปกติคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายภาคการศึกษา (ห้องพัดลม) คนละ 12,400 บาท เมื่อคำนวณแล้วได้รับเงินคืนคนละ 6,200 บาท

1/2563 นักศึกษาใหม่ ลดค่าบำรุงศูนย์ที่พัก 20% และแบ่งชำระได้ 2 งวด

จากปกติคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายภาคการศึกษา (ห้องพัดลม) คนละ 15,330 บาท ลดเฉพาะส่วนที่เป็นค่าบำรุง ส่วนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เก็บตามปกติ เมื่อคำนวณแล้วจะเหลือคนละ 12,930 บาท และสามารถแบ่งชำระได้ 2 งวด งวดที่ 1 จำนวน 5,730 บาท และงวดที่ 2 จำนวน 7,200 บาท ได้รับสิทธิ์ทันทีและลดให้ในใบแจ้งการชำระเงินแล้ว 

1/2563 นักศึกษาเก่า คืนเงินค่าบำรุงศูนย์ที่พัก 20%

จากปกติคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายภาคการศึกษา (ห้องพัดลม) คนละ 12,400 บาท ลดเฉพาะส่วนที่เป็นค่าบำรุง ส่วนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เก็บตามปกติ เมื่อคำนวณแล้ว ได้รับเงินคืนคนละ 2,400 บาท

3/2562 นักศึกษาเก่า ลดค่าบำรุงศูนย์ที่พัก 50%

ในช่วงปิดภาคการศึกษา 3/2562 นักศึกษาที่มีจองหอพักช่วงปิดภาคการศึกษาไว้ ให้ชำระเงินค่าบำรุงเพิ่มเติม จากปกติคิดค่าใช้จ่ายคนละ 4,300 บาท  เมื่อคำนวณแล้วได้รับเงินคืนคนละ 2,150 บาท 

2/2562 นักศึกษาเก่า เฉพาะวิทยาลัยนานาชาติ

จากปกติคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายภาคการศึกษา (ห้องพัดลม) คนละ 12,400 บาท ลดเฉพาะส่วนที่เป็นค่าบำรุง ส่วนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เก็บตามปกติ เมื่อคำนวณตามระยะเวลาที่ มจพ. ปิดทำการ จากการระบาดของโรค Covid-19 ครั้งแรก ได้รับเงินคืนคนละ 5,693 บาท