เช็กผลการโอนเงิน

เงินคืนค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย

จะได้รับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายและค่ามัดจำกัญแจห้องพักคืน เมื่อนักศึกษาแจ้งสละสิทธิ์การพักอาศัย (ลาออกจากหอพัก) ผ่านระบบหอพักออนไลน์ ตามระยะเวลาที่หอพักกำหนด

เงินคืนค่าหอพักจากมาตรการช่วยเหลือ

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ปกครอง ด้วยการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าหอพักนักศึกษา