การคืนเงินประกันทรัพย์สินเสียหายและค่ามัดจำกุญแจ

หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานคร จะตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารให้แก่นักศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด อ่านเพิ่มเติมที่ “ระยะเวลาดำเนินการคืนเงินประกันฯ เมื่อ…”

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

มีอัตราค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชี  “หักจากเงินประกันทรัพย์สินเสียหายของนักศึกษา” ดังนี้

  1. บัญชีธนาคารกรุงเทพ เขตจังหวัดเดียวกัน ค่าธรรมเนียม 5 บาท ต่อรายการ
  2. บัญชีธนาคารกรุงเทพ ข้ามเขต ค่าธรรมเนียม 15 บาท ต่อรายการ
  3. บัญชีต่างธนาคาร ค่าธรรมเนียม 8 บาท ต่อรายการ
  4. หรือตามที่ธนาคารเรียกเก็บ

ขั้นตอนการคืนเงินประกันฯ

1. นักศึกษาส่งเอกสารในวันที่ย้ายออกจากหอพัก

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

3. ส่งเอกสารให้มหาวิทยาลัยพิจารณา

4. ส่งข้อมูลเข้าในระบบของธนาคาร

5. ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชี

6. นักศึกษารับเงินตามกำหนด

ระยะเวลาดำเนินการคืนเงินประกันฯ เมื่อ...

เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 – 45 วันทำการ

เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีบแจ้งความแทนต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน ใช้ระยะเวลาประมาณ 45 – 60 วันทำการ

ส่งเอกสารไม่ครบถ้วนในวันที่ย้ายออก ต้องนัดมาส่งเอกสารในภายหลัง ส่งล่าช้า มีการแก้ไข มารับเงินด้วยตนเอง ฯลฯ ใช้ระยะเวลาประมาณ มากกว่า 60 วันทำการ

  • วันทำการ คือ วันราชการ ไม่รวมวันหยุด และเริ่มนับหลังจากสิ้นสุดการพักอาศัยตามประกาศของหอพัก
  • เป็นระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่าที่กำหนด

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 1812 (ในวันและเวลาราชการ)

“Icon made by Pixel perfect from www.flaticon.com