telephone

โทร. 0 2555 2000

ต่อ 1814, 2178 ในวันและเวลาราชการ

ที่ตั้ง :

ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (อาคาร 92 – 93) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800