บริการ Wi-Fi ในหอพัก

ติดต่อเกี่ยวกับ Wi-Fi ที่ให้บริการในหอพัก

Wi-Fi ในหอพักให้บริการโดย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พบปัญหาการงานใช้งาน Wi-Fi ในหอพัก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท NT ได้โดยตรง

0 2575 7145

ข้อกำหนดเบื้องต้น

  • ให้บริการสำหรับนักศึกษาหอพักเท่านั้น โดยขอรับ Username และ Password ได้ที่ระบบหอพักออนไลน์
  • Speed per User 50/20 Mbps. *ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานในแต่ละช่วงเวลา
  • ใช้งานได้พร้อมกัน 3 อุปกรณ์
  • มีระยะเวลาการใช้งาน 6 เดือน นับจากการเข้าใช้งานครั้งแรก

ขั้นตอนการรับรหัส Wi-Fi

  1. นักศึกษาหอพัก สามารถขอรหัส Wi-Fi ผ่านระบบหอพักออนไลน์ได้แล้ว…
  • ให้บริการเครือข่ายโดย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หากพบปัญหาการใช้งาน Wi-Fi กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท NT ได้โดยตรงที่โทรศัพท์ 0 2575 7145 
  • รหัสจะมีอายุประมาณ 6 เดือน
  • เงื่อนไขการใช้งาน เป็นไปตามที่ บมจ.เอ็นที กำหนด และตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • การขอรหัสครั้งต่อไป สามารถขอได้หลังจากรหัสหมดอายุแล้ว
  • การขอรหัสระหว่างที่ยังไม่หมดอายุ ระบบจะให้รหัสเดิม
ขั้นตอน
1. Login ที่ระบบหอพักออนไลน์ https://www.kmutnb.in.th/dorm
2. เลือกเมนู “ขอรับรหัส Wi-Fi”

3. กดรับรหัส จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล Username และ Password ให้ทราบ

ขั้นตอนการ Log in เพื่อเข้าใช้งาน

เปิดสัญญาณ Wi-Fi ของอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อ จากนั้นเลือกชื่อสัญญาณ @DORM_A by TOT หรือ @DORM_B by TOT แล้วแต่พื้นที่ใช้งาน ระบบจะขึ้นหน้า Log in ให้อัตโนมัติ