n-12_15116_5d95692b33b94

การรับจดหมาย พัสดุลงทะเบียน EMS

เจ้าหน้าที่หอพักจะรับพัสดุแทนนักศึกษา (รับฝากเฉพาะนักศึกษาหอพัก) เป็นพัสดุที่จัดส่งโดย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น

ข้อควรทราบ

การเขียนจ่าหน้า

ชื่อ…………………… นามสกุล…………………… โทร. ………………………
ห้องพัก……………….. หอพักนักศึกษา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

1 0 8 0 0