bunk-bed
จองห้องพัก
coronavirus
มาตรการช่วยเหลือ​
thai-baht2
เช็กผลการโอนเงิน​
payment
บริการจ่ายบิล​
info
รวมบริการอื่น​

ข่าวประชาสัมพันธ์

จองหอพักแต่ไม่ได้เข้าอยู่ เทอม 1/2564 รอบพิเศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค Covid-19 ในกรณี “ถ้านักศึกษาจองหอพักแต่ไม่ได้เข้าอยู่ ไม่คิดค่าใช้จ่าย” ภาคการศึกษา 1/2564 รอบที่ 2 จำนวนเงินที่จะได้รับคืน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมธนาคาร) นักศึกษาที่ลงทะเบียนขอรับเงินคืนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคืนเงินให้ตามตารางนี้ (เป็นจำนวนเงินที่ประมาณการไว้เท่านั้น) โปรดตรวจสอบอีกครั้ง ณ วันที่หอพักโอนเงินเข้าบัญชี อยู่ต่อ เทอม 2/2564 ได้รับคืนเฉพาะค่าหอพัก ลาออกจากหอพัก ได้รับเงินคืนตามข้อเท็จจริงที่ได้ลงทะเบียนไว้ และได้รับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายกับค่ามัดจำกุญแจคืนด้วย ซึ่งได้รับเงินแยกต่างหากจากมาตรการนี้ ขั้นตอนการดำเนินงานของหอพักนักศึกษา เปิดระบบ Google Form

Read More »

การรายงานตัวเข้าอยู่หอพัก เทอม 2/2564

วันรายงานตัวเข้าหอพัก สำนักงานหอพักนักศึกษา ให้บริการรับรายงานตัวเข้าพัก ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ขอความกรุณาติดต่อรายงานตัวตามกำหนดการ ต่อไปนี้  นักศึกษาระดับ ปวช. รายงานตัวเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป นักศึกษาระดับ ป.ตรี รายงานตัวเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ทุกขั้นตอนการรายงานตัว-การขนของขึ้นห้องพัก ให้นักศึกษาดำเนินการด้วยตนเอง เอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัว บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรจริง) หลักฐานการชำระเงิน ใช้รูปสลิปการโอนเงินจากมือถือได้ กรณีเป็นนักศึกษาที่มีคีย์การ์ดแล้ว ให้เตรียมมาด้วยเพื่อต่ออายุคีย์การ์ด การแต่งกาย นักศึกษาสามารถใส่ชุดสุภาพ ชุดลำลอง สวมรองเท้าแตะได้  หลังจากรายงานตัวเข้าพักแล้ว รับกุญแจห้องพัก

Read More »

ลงทะเบียน “จองหอพักแต่ไม่ได้เข้าอยู่ 1/2564”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค Covid-19 ในกรณี “ถ้านักศึกษาจองหอพักแต่ไม่ได้เข้าอยู่ ไม่คิดค่าใช้จ่าย” จำนวนเงินที่จะได้รับคืน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมธนาคาร) นักศึกษาที่ลงทะเบียนขอรับเงินคืนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคืนเงินให้ตามตารางนี้ (เป็นจำนวนเงินที่ประมาณการไว้เท่านั้น) โปรดตรวจสอบอีกครั้ง ณ วันที่หอพักโอนเงินเข้าบัญชี อยู่ต่อ เทอม 2/2564 ได้รับคืนเฉพาะค่าหอพัก ลาออกจากหอพัก ได้รับเงินคืนตามข้อเท็จจริงที่ได้ลงทะเบียนไว้ และได้รับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายกับค่ามัดจำกุญแจคืนด้วย ซึ่งได้รับเงินแยกต่างหากจากมาตรการนี้ ขั้นตอนการดำเนินงานของหอพักนักศึกษา เปิดระบบ Google Form ให้นักศึกษาลงทะเบียนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริง หลังจากที่มหาวิทยาลัยปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564

Read More »

หลังจากแจ้งสละสิทธิแล้ว ต้องทำอะไรต่อ?

นักศึกษาที่แจ้งสละสิทธิการพักอาศัยในระบบหอพักออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการต่อไป นักศึกษาที่ “ต้องมา” ติดต่อที่สำนักงานหอพัก ได้แก่ นักศึกษาที่มีของอยู่ในห้องพักตั้งแต่วันเปิดเทอม และรวมถึงนักศึกษาที่มีของอยู่ในห้องพักแต่มาย้ายของออกไปก่อนโดยไม่ได้มีการตรวจห้องพักกับเจ้าหน้าที่ ให้นักศึกษามาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ที่สำนักงานหอพักตามวันและเวลาที่นักศึกษาเลือกไว้ในระบบหอพักออนไลน์ หากพ้นกำหนดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าปรับกรณีล่าช้า วันละ 200 บาท เอกสารที่ต้องเตรียม นักศึกษาที่ “ไม่ต้องมา” ติดต่อที่สำนักงานหอพัก   ในกรณีที่เป็น นักศึกษาที่ไม่ได้มารายงานตัวเข้าหอพัก หรือ นักศึกษาที่ไม่มีสิ่งของอยู่ในห้องพักตั้งแต่วันเปิดเทอมเป็นต้นมา  ให้ดำเนินการดังนี้ ให้นักศึกษาพิมพ์ชื่อ-นามสกุล หมายเลขห้อง และที่อยู่ ส่งไปที่ไลน์หอพัก @dormkmutnb เมนูติดต่อเจ้าหน้าที่

Read More »

มจพ. จ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ไม่เกินคนละ 5,000 บาท

มจพ. จ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 เป็นจำนวนเงินที่จ่ายครั้งเดียวไม่เกินคนละ 5,000 บาท ส่วนงาน (คณะ/วิทยาลัย) กำหนดจำนวนวงเงินที่จะให้ความช่วยเหลือตามความเดือนร้อน และการพิจารณาของส่วนงานถือเป็นที่สุด  เงื่อนไข กรณีเป็น “ผู้ปกครองของนักศึกษา” ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบ เช่น ถูกลดเงินเดือน ถูกให้ออกจากงาน หรือขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองและหลักฐานที่แสดงว่าผู้ปกครองได้รับผลกระทบ กรณีเป็น “นักศึกษา” ได้รับผลกระทบ เช่น ถูกลดเงินเดือน ถูกให้ออกจากงาน หรือขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ โดยจะต้องมีหลักฐานประกอบ นักศึกษาที่จะขอรับเงินช่วยเหลือตามประกาศนี้ ให้ติดต่อส่วนงาน (คณะ/วิทยาลัย) ที่นักศึกษาสังกัด เพื่อกรอกแบบฟอร์มและแนบเอกสารหลักฐาน ภายในระยะเวลาที่ส่วนงานกำหนด สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะ/วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด

Read More »

สวัสดี นักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่เข้าพักครั้งแรก และนักศึกษาที่ลาออกไปแล้วกลับมาอยู่ใหม่ สมัครเข้าอยู่หอพักของ มจพ. กรุงเทพมหานคร (หอใน)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายภาคการศึกษา (ห้องพัดลม) คนละ 14,930 บาท

บริการของเรา

01
แจ้งอยู่ต่อ-ย้ายออก

02
ยื่นคำร้องออนไลน์

03
ดาวน์โหลดเอกสาร

04
รวมบริการ

ติดต่อหอพัก

telephone

โทร. 0 2555 2000

ต่อ 1814, 2178 ในวันและเวลาราชการ
ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800