bunk-bed
จองห้องพัก
coronavirus
มาตรการช่วยเหลือ​
thai-baht2
เช็กผลการโอนเงิน​
payment
บริการจ่ายบิล​
info
รวมบริการอื่น​

ข่าวประชาสัมพันธ์

คืนเงินส่วนลดค่าหอพัก 50% เงินเข้าบัญชีแล้ว เช็กด่วน!

หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ให้โอนเงินคืนส่วนลดค่าหอพัก 50% ของภาคการศึกษาที่ 2/2563 และ 1/2564 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 โดยได้เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีให้นักศึกษาตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา มีกำหนดการโอนเงิน ดังนี้ นักศึกษาสามารถเช็กผลการโอนเงินได้ที่ไลน์หอพัก  @dormkmutnb สำหรับจำนวนเงินที่จะได้รับในแต่ละภาคการศึกษา มีดังนี้ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 มีค่าหอพักที่นักศึกษาชำระเงินมาแล้ว จำนวนเงิน 12,400 บาท ได้รับส่วนลด 50% จึงได้เงินคืนคนละ 6,200 บาท  ภาคการศึกษาที่

Read More »

ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าหอพัก เทอม 2/2563

นักศึกษาหอพักลงทะเบียนเพื่อรับเงินคืนค่าบำรุงศูนย์ที่พัก ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยหอพักจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของนักศึกษา  เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาหอพัก มจพ. กรุงเทพฯ  ระยะเวลาดำเนินการคืนเงิน หลังจากปิดรับลงทะเบียนแล้ว นับไปประมาณ 30-45 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด) และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ระยะเวลาที่อาจนานกว่ากำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลงทะเบียน ตรวจสอบผลการโอนเงิน รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารจะหักเงินเป็นค่าธรรมเนียมจากจำนวนเงินที่ได้รับคืน อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในเขตจังหวัดเดียวกัน 5 บาท ข้ามจังหวัด 15 บาท ข้อกำหนด ใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาใดก็ได้

Read More »

วันรายงานตัวเข้าอยู่หอพัก เทอม 1/2564

ก่อนมารายงานตัวเข้าหอพักจะต้องจองคิว เนื่องจากมหาวิทยาลัยปิดทำการ (ชั่วคราว) ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ขอความร่วมมือนักศึกษา “ที่พร้อมมารายงานตัว” ให้มารายงานตัวเข้าพักตามวันและเวลาที่กำหนด   แต่ถ้าไม่พร้อมมารายงานตัวตามกำหนดนี้ สามารถมารายงานตัวเข้าพักได้ ในช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดทำการตามปกติแล้วหรือตามที่หอพักจะประกาศให้ทราบต่อไป **ไม่ถูกตัดสิทธิการพักอาศัย** ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงศูนย์ที่พักฯ อ่านเพิ่มที่  อ่านประกาศ นักศึกษาเก่าที่จ่ายค่าหอพักช่วงปิดเทอมไว้ ไม่ต้องรายงานตัวเข้าหอพัก เข้า-ออกหอพักได้ตามปกติ กรณีมีการย้ายห้องกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ไลน์หอพัก @dormkmutnb นักศึกษาใหม่ที่เพิ่งจะชำระเงินเข้ามา จะยังไม่สามารถจองคิวได้จนกว่าเจ้าหน้าที่การเงินจะบันทึกรับเงิน กรุณารอปรับสถานะ 1-2 วันทำการ (หลังเที่ยง) เมื่อบันทึกปรับสถานะเสร็จแล้วจะพบหน้าจอตามภาพในขั้นตอนการจองคิว การเดินทางมารายงานตัวเข้าหอพัก การเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อมารายงานตัวเข้าหอพัก ให้เป็นไปตามมาตรการของแต่ละจังหวัด โปรดสอบถามที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในจังหวัดต้นทาง

Read More »

สำนักงานหอพักเปิดทำการเป็นกรณีพิเศษ และลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อตรวจห้องและคืนกุญแจห้องพัก

ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศปิดทำการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นั้น ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2564 จะมีนักศึกษาที่สละสิทธิ์การพักอาศัย (ลาออกจากหอพัก) และนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่หอพักช่วงปิดภาคการศึกษาเริ่มขนย้ายสิ่งของออกจากหอพัก โดยมีขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่ การส่งเอกสารเพื่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายและค่ามัดจำกุญแจ การตรวจห้องพัก และการชำระเงินค่าสาธารณูปโภค ในการนี้ นักศึกษาต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ด้วยเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว สำนักงานหอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพฯ จะเปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษตามวันและเวลา ดังนี้ นักศึกษาที่จะมาติดต่อที่สำนักงานหอพักเพื่อ “ตรวจห้องและคืนกุญแจ” ให้ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าที่ ก่อนที่จะเดินทางมาติดต่อนะครับ นักศึกษาที่ไม่อยู่ปิดเทอม ไม่ได้จ่ายค่าหอพักปิดเทอม

Read More »

ขยายเวลากำหนดการหอพัก

ประกาศคณะกรรมการบริหารศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการพักอาศัย การชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงศูนย์ที่พักและกำหนดการจองห้องพักช่วงภาคฤดูร้อน 3/2563 ————————————— ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ฉบับลงวันที่ 16 เมษายน 2564 นั้น ซึ่งเริ่มต้นสอบตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ในการนี้ ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ จึงเห็นสมควรประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการพักอาศัย การชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงศูนย์ที่พัก และกำหนดการจองห้องพักช่วงภาคฤดูร้อน 3/2563 ดังนี้ ปฏิทินการพักอาศัย วันสิ้นสุดการพักอาศัย

Read More »

สวัสดี นักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่เข้าพักครั้งแรก และนักศึกษาที่ลาออกไปแล้วกลับมาอยู่ใหม่ สมัครเข้าอยู่หอพักของ มจพ. กรุงเทพมหานคร (หอใน)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายภาคการศึกษา (ห้องพัดลม) คนละ 14,930 บาท

บริการของเรา

01
แจ้งอยู่ต่อ-ย้ายออก

02
ยื่นคำร้องออนไลน์

03
ดาวน์โหลดเอกสาร

04
รวมบริการ

ติดต่อหอพัก

telephone

โทร. 0 2555 2000

ต่อ 1814, 2178 ในวันและเวลาราชการ
ศูนย์ที่พักเพื่อการเรียนรู้และสันทนาการ (หอพักนักศึกษา มจพ. กรุงเทพมหานคร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800